Спечелени проекти

1. Проект: BalkanMed E-Business Pages project – BalkanMed e-BP, BMP1/1.1/2608/2017
Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
Приоритетна ос: „Предприемачество и иновации“
Специфична цел: „Конкурентоспособни територии“
Уебстраница на проекта: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/27/
Период на изпълнение: 01.08.2017 г. – 31.07.2019 г.
Водещ партньор: Агенция за развитие на човешките ресурси
Проектни партньори: Hellenic Management Association
Limassol Chamber of Commerce and Industry
GAUSS Institute – Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer
Centre for Competitiveness Promotion
Бюджет: EUR 717 588,50
Проектът BalkanMed E-Business Pages е насочен към преодоляване на няколко общи предизвикателства в регион „Балкани – Средиземно море“ а именно, изразените икономически различия, по-ниската конкурентоспособност на бизнеса, фрагментацията на пазарите, слабата социо-икономическа интеграция на държавите в региона. Основна цел на проекта е да обедини усилията на 5-те проектни партньори за подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия износители в регион „Балкани – Средиземно море“ посредством създаване на условия за по-успешно транснационално сътрудничество.
По време на проекта се създаде следния бизнес портал: www.bmbpages.com

2. Проект: “ CODE – Competence Opportunities for Digital Employment“ – Компетентни възможности за цифрова заетост

Уебстраница на проектаhttps://creativeeurope.digital/
Водещ партньор: Агенция за развитие на човешките ресурси
Проектни партньори:
• Solutions Brief Therapy and Counselling Centre Rousse, Bulgaria
• FPC ltd, Bulgaria
• Palidzesim.lv, Latvia
• Save the Children Association Iasi, Romania
• Social Cooperative ALTERNATA silos, Italy
• Tartu Art School, Estonia
• Municipality of Cursi, Italy
Бюджет: 2.314.015,87 евро
Проекта е насочен към младежи в неравностойно социално положение на възраст между 18 и 29 години които нямат възможност да учат висше образование или не могат да посещават образователни квалификационни курсове, поради финансови затруднения.

За тази цел по проекта ще се изработи:
– платформа за психологическа помощ на младежи в риск
– обучителен курс за 3D анимация
– обучителен курс Графичен дизайн и дигитализация,
Всеки един курс ще е с продължителност 6 месеца – 480 часа.

Целта е, чрез иновативен метод на преподаване „който ще бъде предоставен от Tartu Art School, Estonia“ да се обучат младежите на специализирани дигитални умения като графичен дизайн, дигитализация на документи и създаване на база данни, графика, 3D анимация и 3D проектиране на образи, дизайн на игри за млади хора, които не могат да си позволят да придобият високотехнологични знания.

3. Проект „E-business Pages – създаване на трансграничен електронен бизнес портал“
 стартира през март 2013 и е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Водещ партньор
1) Агенция за развитие на човешките ресурси;

Партньори по проекта са:
2) Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации;
3) Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе.

Проектът цели изграждането на трансгранична българо-румънска база данни с бизнес възможности на 4 езика (български, румънски, английски и немски), изграждането на онлайн бизнес портал и онлайн пазар с оферти за търсене и предлагане на стоки и услуги в трансграничния район.

Резултатите по проекта включват:
✓ Повишени възможности за търговия и инвестиции в трансграничния район;
✓ Повишена конкурентоспособност;
✓ Възможности за създаване на трансгранични партньорства и надграждане над съществуващи трансгранични проекти;
✓ Създаване на предпоставки за разработване на съвместни трансгранични политики за подкрепа на МСП.

Проекта е на стойност 348 469,17 евро.

4. Основната цел на проекта „Онлайн пътеводител за екотуризъм” (Online ecotourism guide) на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия, Русе е развитието на методология за съхранение на биоразнообразието в Дунавските региони на България и Румъния. Негови партньори са Агенцията за развитие на човешки ресурси (АРЧР) в Русе, Община Елена и Асоциацията за екотуризъм в Румъния (AER). Проектът стартира от юли 2012 и е с продължителност 12 месеца и общ бюджет от 38 680 евро, като Дунавският център по компетенции предоставя 80% от финансирането.

Трите основни дейности по проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” са:
✓ създаването на модули за онлайн екотуристически пътеводител
✓ тестване на пътеводителя и
✓ разпространение на добри практики.

Проектът цели:
✓ Подпомагане на биоразнообразието на Дунавските региони на България и Румъния;
✓ Увеличаване на туристическата конкурентоспособност и привлекателност на Дунавските региони;
✓ Подобряване на местния капацитет за устойчиво управление на туризма;
✓ Обучение на местни заинтересовани лица от туристическата система;
✓ Увеличаване на позитивните влияния на туризма върху околната среда, икономиката и културата;

5. През 2012 год. стартира проект на за разработване на „Обща стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион България- Румъния” с координатор Министерство на регионалното развитие на Република Румъния.

АРЧР ще отговаря за следните дейности:
✓ картографиране на структурите за средно и висше образование в граничния регион Румъния – България;
✓ сравнително проучване на съществуващите учебни програми на ниво средно и висше образование в трансграничния регион;
✓ сравнително проучване на нуждите на пазара на труда в трансграничния регион и идентифициране на основните празноти по отношение на практиката – необходими компетенции;
✓ както и ще участва със свой принос към дейностите: разработване на препоръки за трансформиране на образователните политики, насочени към стимулиране на трансграничното сътрудничество на базата на добри практики от други трансгранични региони в Европа;
✓ и, създаване на съвместна учебна програма за обучение на съвместни българо- румънски екипи от обучаващи се.
✓ Проектът е на стойност 6 800 000 евро.

6. През 2009 год. бе одобрен проект на АРЧР по програма ТГС България –Румъния 2007-2013 г. за създаване на стратегия за трансформация на образованието в трансграничния регион – „Bordering Education: Strategy for Transformation”. Проекта се очаква да стартира през 2010. Агенцията ще разработи тази стратегия, като част от „Обща стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион България- Румъния” с координатор Министерство на регионалното развитие на Република Румъния.

АРЧР ще отговаря за следните дейности:
✓ картографиране на структурите за средно и висше образование в граничния регион Румъния – България;
✓ сравнително проучване на съществуващите учебни програми на ниво средно и висше образование в трансграничния регион;
✓ сравнително проучване на нуждите на пазара на труда в трансграничния регион и идентифициране на основните празноти по отношение на практиката – необходими компетенции;
✓ както и ще участва със свой принос към дейностите: разработване на препоръки за трансформиране на образователните политики, насочени към стимулиране на трансграничното сътрудничество на базата на добри практики от други трансгранични региони в Европа;
✓ и, създаване на съвместна учебна програма за обучение на съвместни българо- румънски екипи от обучаващи се.
✓ Проектът е на стойност 240 000 евро.

7. През 2009 г. експерти на АРЧР разработиха проект по програма ТГС България –Румъния 2007-2013 г., за разработване на инструменти за подпомагане развитието на трансграничния бизнес туризъм. Бе направен анализ на състоянието на туристическия бранш в ТГС района, проучиха се възможности за развитие на туристически услуги. Направи се и анализи на европейския опит и практики за развитието на туристическия бранш. Проектът бе разработен за Бизнес Център за Подпомагане на Малки и Средни Предприятия. Той е одобрен, а стойността му е 475 000 евро. Очаква се проектът да стартира в началото на 2010 година.

8. През 2007 г. експерти от АРЧР участваха при разработването на екологичен проект съвместно с БЦП МСП гр. Русе и Сдружение “Природа”. Този проект беше успешно защитен пред генерална дирекция “Околна среда” на Европейската комисия.

9. На 30.11.2006 г. бе подписан договор № BG 2004006- 070.05.01.2 между АРЧР и Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проект „Изграждане на център за подкрепа на земеделието” в община Сливо поле на стойност 123 923,15 EUR, по програма BG2004006-070.05.01 “Интеграция на пазара на труда на етнически малцинствени групи”.

10. През 2006 г. Агенция за Развитие на Човешките Ресурси (АРЧР), разработва проект по програма „Junior” към „Инкубатор Junior” на РУ ”Ангел Кънчев” и БЦП МСП – гр. Русе и успешно го защитава. АРЧР е водеща организация по проекта. Проектът е с цел подпомагане на млади хора за стартиране на собствен бизнес. Размерът на общото финансиране е 50 000 лева за създаване на револвиращ фонд, който се усвоява на траншове. Проектът стартира в началото на 2006 г., като АРЧР, управлявайки фонда вече е подпомогнала и финансирала в размер на 20 000 лева старта на двама млади предприемачи, подпомагайки ги при: изготвяне на своя бизнес план, парични потоци, стартиране и в последствие за развитие на дейността. Стартовият капитал се осигурява от БЦП МСП – гр. Русе.

11. През октомври 2006 г. АРЧР разработва и спечелва проект за издаване на информационен седмичник „Русенски глас” във връзка с предстоящото приемане на България в ЕС. Вестникът разглежда теми, свързани с Европейско законодателство, възможности след присъединяването към ЕС, развитие на гражданското общество и др. Стойността на проекта е 20 000 лева, той стартира през месец януари 2007 г. Бяха издадени 9 броя вестници, които се разпространяваха безплатно. След приключване на проекта в края на март агенцията продължава да издава за своя сметка този седмичник в електронен вариант – www.glas.ruse.bg.

12. През 2005 г. АРЧР инициира създаването на Публично – частно партньорство в Община Иваново, между маргинализирани групи и Община Иваново за приобщаване на тези групи и намиране на подходящи решения. Бе изработен проект на стойност 40 000 евро, който бе защитен пред „Социално инвестиционен фонд”. Направена бе проверка от представители на фонда на място, за да се запознаят с нуждите на бенефициентите по проекта и бе получено одобрение за финансиране. Но поради изчерпване на средствата на фонда, проектът не получи финансиране.