АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Целта на АРЧР е да работи за:

Оказване на помощ и подкрепа за развитие на човешките ресурси в Северен Централен Регион;
Развитие и прилагане на интелектуални ценности, гражданско общество, здраве, образование и наука;
Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и човешките ресурси, както и помощ в реализацията на тези стратегии;
Разработване и реализация, самостоятелно или в партньорство, на регионални демонстрационни проекти в областта на човешките ресурси;
Мобилизация и координация на дейности на регионални, национални и международни институции, свързани с реализацията на проекти и инициативи за обучение и развитие на човешките ресурси с цел постигане на разбирателство и сътрудничество.
Предприемане и реализиране на инициативи, свързани с популяризацията и прилагането на добри международни практики за развитие на човешките ресурси;
Разработване и прилагане на стратегии за интеграция, образование и реализация на международни проекти, свързани с малцинствените групи.

КОИ СМЕ НИЕ?

Агенция за развитие на човешките ресурси (АРЧР)

Агенция за развитие на човешките ресурси (АРЧР) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2004 година в Русе с цел да подпомага развитието и утвърждаването на гражданското общество, науката, техниката и технологиите в Северен централен планов регион, включващ областите Русе, Габрово, Велико Търново, Силистра и Разград.

Агенцията работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация чрез повишаване на ефективността при търсене на работа и конкурентоспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и чрез подобряване на тяхната квалификация и преквалификация.

АРЧР разработва стратегии и иновативни подходи в отговор на динамиката на пазара на труда и развитие капацитета на човешките ресурси. Тя партнира в инициативи за разработка на програми за професионално бизнес обучение на възрастни, провежда проучвания и изпълнява стратегии за активни мерки на пазара на труда и реинтеграция на малцинствени групи в селските райони.

Агенцията е подписала и хартата b2Europe за регионално сътрудничество с европейските мрежи в подкрепа на бизнеса. Тя е активен партньор на регионално ниво на най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подкрепа на бизнеса– Enterprise Europe Network.

Членовете на АРЧР са участвали в работни групи за разработка на планове и стратегии за регионално развитие за периода 2007-2013.

АРЧР е член на следните комитети за наблюдение:

✓ Комитет за Наблюдение на ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020“
✓ Комитет за Наблюдение на ОП „Наука и образование и интелигентен растеж 2014-2020“
✓ Комитет за Наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020
✓ Комитет за Наблюдение на ОП „Развитие на Човешките ресурси 2014-2020“ АРЧР е член на следните тематични работни групи за разработване на новите оперативни програми: ✓ Към МЗХ – Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
✓ Към МИЕТ – Оперативна програма „Иновации и предприемачество 2014-2020г.“
✓ Към МТСП – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“
✓ Към МРР – Оперативна програма „Региони в растеж 2014-202 г. “ АРЧР е член на Европейската социална мрежа ESAN.

15+

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

1255

ОБУЧЕНИ ВЪЗРАСТНИ КАДРИ

318

ОБУЧЕНИ МЛАДЕЖИ

85

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ

НАСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА
И ВЪЗРАСТНИ

Свържете се с нас:

НАШИЯТ ЕКИП:

Запознайте се с нашите експерти

Калин Минев
управител
Калина Маринова
Графичен дизйнер
Владимир Златанов
СЕО и Маркетинг
Мирослав Георгиев
Фотография и видео