Асоцииран партньор

✓ Със самото си основаване през 2004 г., организацията се включва като асоцииран партньор в проект „Дайте ни шанс” по програма PHARE – Социална интеграция, на Сдружение „Смелост”, Психодиспансер – Русе и БЦП МСП – гр. Русе. Този проект бе на стойност 49 000 евро. Проектът бе насочен към хора в неравностойно положение – хора с увреждания, малцинствени групи и трайно безработни. Председателят на АРЧР беше ръководител на проекта. Основните дейности, които извърши организацията, са изработване на методика за работа и идентифициране на подходящи инвалиди и малцинствени групи за постигане целите на проекта, организиране на изложби на творци инвалиди, дейности по мултиплициране на проекта в други населени места, не само в Област Русе.
✓ АРЧР участва в подготовката, стартирането и последващи консултации на проект в началото на 2005 г. в гр. Свищов за изработване на изделия от инвалиди и пенсионери. Проектът бе представен за одобрение пред БЦП МСП–гр. Русе и след одобрението му стартираха дейностите по проекта, които включваха изработване на сувенири от маргинализирани групи. Поради същността на проекта АРЧР отказа да получи възнаграждение по проекта и го разработи безвъзмездно.
✓ Проект на Американската Агенция за Международно Развитие (USAID), който се състои от 3 компонента. Агенция за Развитие на Човешките Ресурси участва като асоцииран партньор в първи компонент, който е завършил – проучване сред шивашките фирми в гр. Русе на потребностите им от квалифицирана работна ръка и обхваща анкетиране на 60 фирми от бранша. Вторият компонент, в който АРЧР не участва, е анализ на събраната информация и изготвяне на доклад за нуждите на фирмите. Третият компонент, осъществен през 2006 год., съвместно от двете организации, бе провеждане на курсове от международни експерти за обучение на нужните кадри.