CODE

Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе започна работа по проект „CODE – възможности за компетентност за цифрова заетост“.

Основната цел на проекта е да се осигурят възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност, като сираци, които са извън институциите за социална защита на 18-годишна възраст, без да имат възможност да продължат да учат висше образование или да се запишат в допълнителни извън – училищни курсове поради финансови причини, деца на работещи бедни хора, младежи в селските райони, младежи със самотни родители, малцинствени групи. Конкретната цел на проекта е да се разработи и внедри програма за обучение за специализирани дигитални компетенции, като дигитален дизайн, графика, 3D анимация, дизайн на игри за тези млади хора, които иначе не могат да си позволят да получат високотехнологични знания поради ограничения, идващи от техните финансови ситуация. Проектът се стреми да постигне това чрез разработване, оборудване и пилотиране на програмата с участието на участници на различни нива – организации за подкрепа на бизнеса с фокус върху творческите индустрии, организации за психологическа и социална помощ и младежки организации.

За тази цел Агенцията за развитие на човешките ресурси / HRDA /, която е водещият партньор по проекта, закупи и оборудва офис за обучение на специфични цифрови компетенции като графичен дизайн, графика, 3D анимация и други компютърни компетенции. Екипът на HRDA координира с останалите партньори чрез разработени насоки за управление и изпълнение на проекти, които са предоставени на всички партньори по проекта.

Другият български партньор, Център за кратка терапия и консултации – Русе, създаде платформа за мотивационна и психологическа помощ за уязвими млади хора в риск от бедност на възраст между 18 и 29 години, за да ги мотивира да се запишат и да преминат квалификационни курсове. Центърът за решения има конкретната задача в рамките на проекта да разработи и включи в обученията мотивационни модули и да разработи също така онлайн инструмент за мотивация и психологическа подкрепа, който се вписва директно в неговия обхват на дейност и специализирана експертиза. Основният резултат от проекта е разработена пилотна програма за обучение за повишаване на достъпа на целевите групи до придобиване на специализирани компетенции за пригодност за заетост и самочувствие, както и предоставяне на нова перспектива за учене на взаимодействия и решаване на проблеми. Транснационалният характер на проекта и неговият подход за преносимост и интердисциплинарно проникване пряко спомагат за увеличаване на интензивността на сътрудничеството на ключови участници в страните партньори.

Проектът „CODE – възможности за компетентност за цифрова заетост“ се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия.

HRDA изпълнява проектите заедно със 7 партньори бенефициенти:
– Център за кратка терапия и консултации – Русе – България
– Palidzesim.lv – Латвия
– Save the Children Association Iasi – Румъния
– Социална кооперация ALTERNATA – Силози – Италия
– Тартуско училище за изкуства в Тарту – Естония
– Община Курси – Италия
– FPC Ltd, България

Общата сума на проекта е 2 314 015 евро, а продължителността на проекта е 3 години.

Линк към сайта на проекта: https://creativeeurope.digital/

Линк към обучителната платформа: https://creativeeurope.digital/learning/

Намерете ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/projectcodehrda/