Motive

МОТИВ

Методология за онлайн обучение в иновативна виртуална среда

Проектът МОТИВ – Методология за онлайн обучение в иновативна виртуална има
за цел да създаде иновативни условия за подобряване на качеството на
преподаване в онлайн среда.
Проектът се изпълнява съвместно с 4 организации от Исландия, Испания, Гърция
и Кипър и е насочен към учители в средно и висше образование, центрове за
професионално обучение за професионално образование и обучение, експерти по
управление на образованието.


Основната цел на проекта е да създаде и приложи на практика обща методология
за организиране и управление на онлайн обучението, която да обхваща основните
аспекти на обучението в дигитална среда, а именно: поставяне и постигане на
адекватни образователни цели, правилен подбор на методи за педагогическа
комуникация, включително онлайн управление на класната стая, провеждане на
учебен процес (теоретична и практическа част), ориентиран към измерими
резултати, както и планиране и осигуряване на необходимите ресурси за
конкретното обучение.
В резултат на проекта ще бъдат създадени и приложени иновативни модели за
провеждане на онлайн обучение и мотивационни видеоклипове, които ще
подобрят възможностите за организиране и провеждане на онлайн обучения,
както и качеството на образователния процес, провеждан в дигитална среда.
Проектът се осъществява по програма Еразъм+.